Toshiba - Thermal Ribbon Sizes

TOSHIBA TEC - B-372 / B-472 / B-482 / B-492 / B-572 / B-SX4T / B-SX5T / B-SX4 / B-SX5 /

B-EX4T1 (The B-EX4T2 printer is flat head technology)

TOSHIBA TEC - B-672 / B-682 / B-872 / B-882 / B-SX6T / B-SX8T / B-SX6 / B-SX8

TOSHIBA TEC - B-442 / B-443 / B-SV4

TOSHIBA TEC - B-452 / Will also fit B-SA4TM & B-SA4TP

TOSHIBA TEC - B-852

TOSHIBA TEC - B-SA4TM / B-SA4TP / SX600

TOSHIBA TEC - B-EV4

TOSHIBA - B-EX4T2 (the B-EXT41 printer is near edge technology)